Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Αρχιτεκτονικές & Η/Μ εργασίες για τη διαρρύθμιση του ισογείου του κτιρίου - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Αττική

Επιφάνεια

300m2

Διάρκεια

2016 | 2,5 μήνες